POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización. Para estes efectos, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.Ou utiliza a información estatística elaborada polo Provedor de Servizos da internet.

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso. Unicamente utilízanse cookies propias,  de sesión, con finalidade técnica (aquelas que permiten ao usuario a navegación a través do sitio web e a utilización das diferentes opcións e servizos que nela existen).

O portal do que é titular TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á de TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L. Ao acceder a tales sitios web vostede pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

 • Información básica sobre protección de datos

A continuación informámoslle sobre a política de protección de datos de TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

 • Responsable do tratamento

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de  TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

 • Finalidades do tratamento dos datos e bases legais que permiten o tratamento

A finalidade dos datos que nos faciliten as persoas interesadas para o seu rexistro serán tratados por TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. para xestionar a súa solicitude e a prestación de servizos relacionados coa mesma, así como para a xestión de consultas e/o reclamacións relacionadas.

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. poderá dirixir aos Usuarios newsletters  de información e poderá realizar enquisas de satisfacción ou relacionadas cos produtos e servizos prestados por TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., sendo nestes casos a base legal para o tratamento a xestión da relación contractual e o interese lexítimo de TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. na mellora dos seus produtos e servizos, así como das vantaxes asociadas aos mesmos.

Doutra banda, no caso daqueles Usuarios que prestasen o seu consentimento, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. tratará os seus datos persoais para ofrecerlles periodicamente información sobre produtos, e servizos, información que poderá ser remitida por calquera medio, incluídos os medios de comunicación electrónica, e aínda cando o Usuario non teña activo ningún servizo.

No caso da remisión de información comercial, a base legal para o tratamento dos datos é o consentimento dos Usuarios, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución de calquera contrato subscrito polos Usuarios.

Co fin de poder ofrecerlle produtos e/o servizos #de acordo con os seus intereses e mellorar a súa experiencia de usuario, poderemos elaborar un perfil comercial en base á información facilitada polo Usuario. Con todo, non se tomarán decisións automatizadas en base ao devandito perfil.

 • Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

 • Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal, entre as que poden estar as comunicacións ao Defensor do Pobo, Xuíces e Tribunais, interesados nos procedementos relacionados coa reclamacións presentadas.

O tratamento dos datos para a remisión de información comercial realizarase mentres o Usuario non revogue o seu consentimento e mentres permanezan inalterados os fins para os cales se solicitaron devanditos datos de carácter persoal.

Posteriormente, procederase ao bloqueo dos datos de carácter persoal, que permanecerán a disposición exclusiva dos xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as autoridades competentes para a esixencia de posibles responsabilidades, durante o prazo de prescrición das mesmas. Cumprido o citado prazo, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. procederá á supresión dos datos.

 • Destinatarios aos que se comunicarán los datos

Doutra banda, poderán ter acceso a datos persoais dos Usuarios os encargados do tratamento designados en cada momento por TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., é dicir, determinados provedores que a efectos da prestación de servizos contratada teñan que acceder a datos persoais e que, a título enunciativo e non limitativo, desempeñan os seus servizos nos seguintes sectores: servizos de plataforma web, servizos administrativos, xestión de entregas e transporte, procesamento de pagos.

No caso de que os encargados do tratamento necesiten acceder a datos persoais, utilizaranos unicamente para a prestación do servizo e conforme ás nosas instrucións.

Para o cumprimento das finalidades descritas na presente Política de Privacidade pode ser necesario realizar transferencias internacionais de datos persoais dos Usuarios a prestadores de servizos. No caso de que devanditos provedores estivesen establecidos en países onde o nivel protección non sexa o mesmo que o proporcionado no Espazo Económico Europeo, adoptaremos as garantías adecuadas conforme a normativa en materia de protección de datos, solicitando en caso necesario o consentimento previo de cada Usuario.

Os Usuarios poderán solicitar maior detalle de información respecto dos destinatarios dos seus datos enviando un correo electrónico a calquera da seguinte dirección de correo electrónico lopd@tllmediasolutions.com achegando fotocopia do seu DNI/CIF e indicando o tratamento concreto sobre cuxos destinatarios solicita información, ou ben mediante correo postal á seguinte dirección: TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., Rúa Martí i Juliá, 17, Hospitalet do Llobregat, Barcelona.

 • Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre os tratamentos que dos seus datos levan a cabo por TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., Rúa Martí i Juliá, 17, Hospitalet do Llobregat, Barcelona, ou nas dirección de correo electrónico lopd@tllmediasolutions.com, indicando os detalles correspondentes á súa solicitude e acreditando debidamente a súa identidade.

Calquera Usuario ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle afecten e a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os Usuarios poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. poderá conservar os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Cando a base do tratamento sexa o consentimento, os Usuarios poderán revogalo en calquera momento, así como, no seu caso, modificar os consentimentos prestados cando así o crean conveniente.

Cando a base legal que habilite o tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o consentimento, os Usuarios poderán exercitar o dereito á portabilidade dos seus datos.

Infórmase os Usuarios que teñen dereito a obter información sobre o exercicio dos seus dereitos e/o presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Os Usuarios responderán da veracidade dos datos facilitados a TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., reservándose esta a facultade de excluír dos servizos rexistrados a calquera Usuario que facilite datos falsos, sen prexuízo de calquera outras accións legais que poidan proceder. Do mesmo xeito, é responsabilidade dos Usuarios manter actualizados os datos persoais que facilitasen a TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

 • Obtención de datos da navegación pola páxina Web. Navegación con Cookies

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. obtén mediante cookies e outras tecnoloxías de seguimento datos da navegación de todos os usuarios que navegan pola Páxina Web coa finalidade de xestionar a mesma. Así mesmo, faise constar que estes datos obtéñense con fins estatísticos e comerciais, solicitando o consentimento previo do usuario nos casos que sexa necesario. Estas tarefas TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., pode realizalas por si ou a través do terceiro contratado para estes efectos.

A Páxina Web utiliza cookies de terceiros, que se enviarán ao dispositivo de cada usuario desde un equipo ou dominio que non é xestionado polo editor da Páxina Web, senón por outra entidade que trata os datos obtidos a través de as cookies.

No caso dos Usuarios rexistrados, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. conserva o nome de dominio e/o dirección IP que dá acceso a cada Usuario á rede e a determinados servizos, a efectos de realizar medicións estatísticas achega do uso e acceso á Páxina Web e, no seu caso, poñer os datos de navegación en coñecemento das autoridades que o requiran.

 • Modificación

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.,  resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades ou esixencias lexislativas e xurisprudenciais, tendo en todo momento en conta os lexítimos intereses do consumidor ou usuario. En particular, comunicarase aos Usuarios calquera modificación que afecte o tratamento dos seus datos persoais e solicitarase o seu consentimento, nos casos en que así o estableza a normativa aplicable en cada momento.

 • Lei aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española.

Como consecuencia da entrada en vigor do Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos de Carácter Persoal (RGPD), o 25 de Maio do 2018, TLL Media Solutions Network S.L.U. desexa informarlle da súa nova política de privacidade para os seus clientes.

Lea detidamente a información que se detalla a continuación e se ten calquera dúbida pode contactar connosco a través da dirección de email lopd@tllmediasolutions.com.

 • RESPONSABLE DO TRATAMENTO

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., Calle Martí i Juliá, 17 3º - 1ª, 08903 Hospitalet del Llobregat, Barcelona.

 • FINALIDADE DO TRATAMENTO

Enviar información do seu interese sobre novidades.

 • CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Os datos persoais do interesado conservaranse ata que se solicite a supresión polo interesado.

 • LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO

A base legal para o tratamento dos seus datos baséase na xestión do pedido e o interese lexítimo do responsable do tratamento para o envío de información sobre a nosa publicidade e newsletter.

 • DESTINATARIOS

Non se cederán datos a terceiros salvo obrigación legal.

 • OS SEUS DEREITOS
  • Ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle afecten.
  • As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou no seu caso, solicitar a súa supresión cando entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
  • En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou defensa de reclamacións.
  • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Nestes supostos non se tratarán os seus datos salvo por motivos lexítimos ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Pode exercer os seus dereitos a través dos medios de contacto indicados nesta política (dirección de email ou persoalmente nas nosas instalacións), así como obter máis información sobre os seus dereitos e acceder a modelos para o seu exercicio.

Así mesmo, informámoslle do seu dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se a petición de exercicio dalgún dereito non foi satisfeita correctamente ou se por calquera outro motivo considera que os seus datos persoais non están a ser tratados correctamente.