POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.
Amb la finalitat d'oferir-li el millor servei i a fi de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquest efecte, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet.

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. no utilitza cookies per a recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal del qual és titular TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.  En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació l'informem sobre la política de protecció de dades de TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

 • Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l'interessat seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

 • Finalitats del tractament de les dades i bases legals que permeten el tractament

La finalitat de les dades que ens facilitin les persones interessades per al seu registre seran tractades per TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. per a gestionar la seva sol·licitud i la prestació de serveis relacionats amb aquesta, així com per a la gestió de consultes i/o reclamacions relacionades.

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. podrà dirigir als Usuaris newsletters d'informació i podrà realitzar enquestes de satisfacció o relacionades amb els productes i serveis prestats per TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., sent en aquests casos la base legal per al tractament, la gestió de la relació contractual i l'interès legítim de TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. en la millora dels seus productes i serveis, així com dels avantatges associats a aquests.

D'altra banda, en el cas d'aquells Usuaris que hagin prestat el seu consentiment, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. tractarà les seves dades personals per oferir-los periòdicament informació sobre productes i serveis, informació que podrà ser remesa per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans de comunicació electrònica, i encara que l'Usuari no tingui actiu cap servei.

En el cas de la remissió d'informació comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment dels Usuaris, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de qualsevol contracte subscrit pels Usuaris.

Amb la finalitat de poder oferir-li productes i/o serveis d'acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d'usuari, podrem elaborar un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada per l'Usuari. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

 • Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

 • Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

El tractament de les dades per a la remissió d'informació comercial es realitzarà mentre l'Usuari no revoqui el seu consentiment i mentre romanguin inalterades les finalitats per les quals s'han recaptat aquestes dades de caràcter personal.

Posteriorment, es procedirà al bloqueig de les dades de caràcter personal, que romandran a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les autoritats competents per a l'exigència de possibles responsabilitats, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat termini, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. procedirà a la supressió de les dades.

 • Destinataris als quals es comunicaran les dades

D'altra banda, podran tenir accés a dades personals dels Usuaris els encarregats del tractament designats en cada moment per TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., és a dir, determinats proveïdors que a l'efecte de la prestació de serveis contractada hagin d'accedir a dades personals i que, a títol enunciatiu i no limitatiu, exerceixen els seus serveis en els següents sectors: serveis de plataforma web, serveis administratius, gestió de lliuraments i transport, processament de pagaments.

En cas que els encarregats del tractament necessitin accedir a dades personals, les utilitzaran únicament per a la prestació del servei i conforme a les nostres instruccions.

Per al compliment de les finalitats descrites en la present Política de Privacitat pot ser necessari realitzar transferències internacionals de dades personals dels Usuaris a prestadors de serveis. En cas que aquests proveïdors estiguessin establerts en països on el nivell protecció no sigui el mateix que el proporcionat en l'Espai Econòmic Europeu, adoptarem les garanties adequades conforme a la normativa en matèria de protecció de dades, sol·licitant en cas necessari el consentiment previ de cada Usuari.

Els Usuaris podran sol·licitar major detall d'informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: (en castellano pone a cualquiera de las siguientes direcciones de correo, pero solo aparece una) lopd@tllmediasolutions.com adjuntant fotocòpia del seu DNI/CIF i indicant el tractament concret sobre els destinataris dels quals sol·licita informació, o bé mitjançant correu postal a la següent adreça: TLL MEDI SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., Carrer Martí i Juliá, 17, Hospitalet del Llobregat, Barcelona.

 • Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades es duen a terme per TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., Carrer Martí i Juliá, 17, Hospitalet del Llobregat, Barcelona, o en l’adreça (ponía direcciones, en plural) de correu electrònic lopd@tllmediasolutions.com, indicant els detalls corresponents a la seva sol·licitud i acreditant degudament la seva identitat.

Qualsevol Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin i a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els Usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. podrà conservar les dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan la base del tractament sigui el consentiment, els Usuaris podran revocar-lo en qualsevol moment, així com, en el seu cas, modificar els consentiments prestats quan així ho creguin convenient.

Quan la base legal que habiliti el tractament sigui l'existència d'una relació contractual o el consentiment, els Usuaris podran exercitar el dret a la portabilitat de les seves dades.

S'informa els Usuaris que tenen dret a obtenir informació sobre l'exercici dels seus drets i/o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Els Usuaris respondran de la veracitat de les dades facilitades a TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., reservant-se aquesta la facultat d'excloure dels serveis registrats a qualsevol Usuari que faciliti dades falses, sense perjudici de qualssevol altres accions legals que puguin procedir. De la mateixa manera, és responsabilitat dels Usuaris mantenir actualitzades les dades personals que hagin facilitat a TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U.

 • Obtenció de dades de la navegació per la pàgina Web. Navegació amb Cookies

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. obté mitjançant cookies i altres tecnologies de seguiment dades de la navegació de tots els usuaris que naveguen per la Pàgina Web amb la finalitat de gestionar la mateixa. Així mateix, es fa constar que aquestes dades s'obtenen amb finalitats estadístiques i comercials, sol·licitant el consentiment previ de l'usuari en els casos que sigui necessari. Aquestes tasques TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U, pot realitzar-les per si o a través del tercer contractat a aquest efecte.

La Pàgina Web utilitza cookies de tercers, que s'enviaran al dispositiu de cada usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor de la Pàgina Web, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En el cas dels Usuaris registrats, TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. conserva el nom de domini i/o adreça IP que dona accés a cada Usuari a la xarxa i a determinats serveis, a l'efecte de realitzar mesuraments estadístics sobre l'ús i accés a la Pàgina Web i, en el seu cas, posar les dades de navegació en coneixement de les autoritats que ho requereixin.

 • Modificació

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. En particular, es comunicarà als Usuaris qualsevol modificació que afecti el tractament de les seves dades personals i se sol·licitarà el seu consentiment en els casos en què així ho estableixi la normativa aplicable a cada moment.

 • Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

A conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), el 25 de Maig del 2018, TLL Media Solutions Network S.L.U. desitja informar-lo de la seva nova política de privacitat per als seus clients.
Llegeixi detingudament la informació que es detalla a continuació i si té qualsevol dubte pot contactar amb nosaltres a través de l'adreça d'email lopd@tllmediasolutions.com.

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TLL MEDIA SOLUTIONS NETWORK, S.L.U., Carrer Martí i Juliá, 17 3º - 1ª, 08903 Hospitalet del Llobregat, Barcelona

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

Enviar informació del seu interès sobre novetats.

 • CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals de l'interessat es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l'interessat.

 • LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en la gestió de la comanda i l'interès legítim del responsable del tractament per a l'enviament d'informació sobre la nostra publicitat i newsletter.

 • DESTINATARIS

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 • ELS SEUS DRETS
  • Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les seves dades excepte per motius legítims o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (direcció d'email o personalment en les nostres instal·lacions), així com obtenir més informació sobre els seus drets i accedir a models per al seu exercici.

Així mateix, l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si la petició d'exercici d'algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seves dades personals no estan sent tractats correctament.